Đề án Thành phố thông minh Bình Dương năm 2020

Ngày 22/01/2020, Ban Điều hành Thành phố thông minh đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-BĐH thực hiện Đề án Thành phố thông minh (gọi tắt là Đề án) trong năm 2020

Đề án sẽ tập trung thực hiện một số mục tiêu gồm: Hướng đến chủ đề triển khai nền tảng thông minh để đột phá sang thời kỳ mới 4.0; chú trọng vận dụng sáng tạo các mô hình quốc tế trong bối cảnh Bình Dương. Hoàn thiện hơn nữa mô hình hợp tác Ba nhà: bổ sung, kiện toàn cơ cấu tổ chức đề án; tăng cường sự tham gia hợp tác liên tục giữa các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp, trường - viện nghiên cứu trong tất cả các hoạt động. Nắm bắt cơ hội mới của thời đại 4.0, phát huy ưu thế về tăng trưởng, vị thế và tiềm lực mới của Bình Dương để tiếp tục phát triển nâng tầm hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các cơ hội đầu tư mới…


Trong năm 2020, Bình Dương sẽ tiến hành thử nghiệm đăng ký danh hiệu Top 7 của ICF; tập trung vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường sáng tạo, thúc đẩy khoa học và công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn trong tất cả các ngành, các cấp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, hỗ trợ khởi nghiệp, khuyến khích tinh thần doanh nhân, xây dựng môi trường kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp mới; sản xuất tiên tiến/ thông minh và Khu công nghiệp khoa học - công nghệ; xây dựng hệ sinh thái chuỗi cung ứng, logistics thông minh; thu hút các doanh nghiệp và viện trường trong và ngoài nước; tiếp tục triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu, chính quyền điện tử, cải cách hành chính và dịch vụ công, đặc biệt là trong hỗ trợ người dân;…

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ hỗ trợ, thúc đẩy và kết nối hệ thống các phòng thí nghiệm chế tạo (Fablab) đi vào hoạt động ổn định. Tiếp tục hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp như: Vận hành ổn định Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp (BIIC); tham mưu Đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp và triển khai chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; phát triển sân chơi công nghệ tại các huyện, thị nhằm phục vụ nhu cầu học hỏi, tìm hiểu, khám phá;… đồng thời, hỗ trợ phát triển các ý tưởng sáng tạo làm ra các sản phẩm, mô hình dịch vụ mới, đặc biệt phục vụ cho việc phát triển thành phố thông minh thông qua trung tâm BIIC; thúc đẩy các dự án, các mô hình thí điểm về việc ứng dụng công nghệ tại các địa phương; phối hợp với IPP, tiếp nhận các chương trình hỗ trợ cho việc đưa các yếu tố đổi mới sáng tạo vào trong các đề án phát triển thành phố thông minh.

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website